Contact Information:

Name: MINZHU DAI - Tel: + 86 574 8665 1743 - E-mail: dmz@nbzhongxin.net

Website: www.nbzhongxin.net - Wechat account: NBZHONGXIN1975