Contact Information:

Name: WEIHUA HOU - Tel: + 86 137 3511 4412 - E-mail: houweihua@yileitex.com

Website: www.yileitex.com - Wechat account: YILEITEX