Contact Information:

Names: Alex Hua / Alice Hua - Tel: + 86 137 0619 3777 / + 86 138 1291 555

E-mail: hjw@wxhuasheng.cm; huaxuyi_nju@163.com

Website: www.wxhuasheng.cn - Wechat account: HS3Y777